• مـالـکـیـت هـــای فـــکـری

    ثـبـت داخـلـی و خـارجـی اخـتـراع، طـرح صـنـعـتـی، عـلائـم تـجـاری، نـشـان جـغـرافـیـایـی و سـایـر خـدمـات

    مالکیت های فکری

مـا ایـنـجـایـیـم بـرای کـمـک بـه نـوآوری هـا و سـاخـت زنـدگـی بـهـتـر