برگه‌ها

تحلیل تجاری اختراعتحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS اختراع قبل از تولید از طریق بررسی های آماری.

خـدمـاتـی کـه در ایـن بـخـش ارائـه خـواهـد شـد

  • بررسی مقدار تولید اختراع در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر تولید (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله تولید

تحلیل تجاری نوآوریتحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS نوآوری قبل از تولید از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی مقدار تولید نوآوری در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر تولید (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله تولید

درخـواسـت خـدمـات