توسعه و بررسی کاربرد سایر نوآوری ها

در این مرحله نکات مهم بازاریابی نوآوری (از جنبه های دیگر) مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آن ها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

خـدمـاتـی کـه در ایـن بـخـش ارائـه خـواهـد شـد