توسعه و بررسی کاربرد ایده

در این مرحله نکات مهم بازاریابی ایده (از جنبه های دیگر) مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آن ها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

خـدمـاتـی کـه در ایـن بـخـش ارائـه خـواهـد شـد

  • بررسی بازار هدف ایده و خصوصیات آن ها
  • بررسی برآورده کردن نیازهای مصرف کنندگان
  • بررسی عکس العمل مصرف کنندگان در قبال ایده
  • بررسی چگونگی تولید ایده با کمترین هزینه
  • حفظ حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراع، طرح صنعتی)