تحلیل تجاری ایده

تحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS ایده قبل از تولید از طریق بررسی های آماری.

خـدمـاتـی کـه در ایـن بـخـش ارائـه خـواهـد شـد

  • بررسی مقدار تولید ایده در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر تولید (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله تولید