توسعه و بررسی کاربرد طرح صنعتی

در این مرحله نکات مهم بازاریابی طرح صنعتی (از جنبه های دیگر) مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آن ها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

خـدمـاتـی کـه در ایـن بـخـش ارائـه خـواهـد شـد

  • بررسی بازار هدف طرح صنعتی و خصوصیات آن ها
  • بررسی برآورده کردن نیازهای مصرف کنندگان
  • بررسی عکس العمل مصرف کنندگان در قبال طرح صنعتی
  • بررسی چگونگی تولید طرح صنعتی با کمترین هزینه
  • توسعه حقوق مالکیت فکری (ثبت خارجی و بین المللی طرح صنعتی)