فرآیند تجاری سازی نوآوری

نوآوری ها در ارتقاي كيفيت زندگي بشر و توسعه سطح رفـاه جامعـه و تحـولات اقتـصادي و اجتماعي بين المللي نقش بسزايي ايفا مي كنند اما اين نوآوری ها تا زماني كه جنبه كاربردي پيدا نكنند و به بـازار عرضه نشوند يا در دسترس متقاضيان قرار نگيرند از اهميت لازم برخوردار نخواهند بود و هزينه هـاي تحقيـق و پژوهش را جبران نخواهند كرد.

سهيم كردن نوآوران (ایده پردازان و مخترعین) در دستاوردهاي ناشي از تجاري شدن نوآوری آنـان يكـي از عوامل موثر در توسعه امر تحقیق و پژوهش در كشورهاي توسعه يافته است.

هر سال بالغ بر 1000 ميليارد دلار در دنيا صرف تحقيق و توسعه مي شود كه اين رقـم حـدود 2 درصـد توليد ناخالص داخلي دنيا را تشكيل مي دهد و در برخي از كشورهاي توسعه يافته اين رقم به 4 درصد GDP آنهـا نيز بالغ مي شود.

مراحل تجاری سازی نوآوری

درخـواسـت خـدمـات