• تـجـــاری ســـازی نـوآوری

    تـجـاری سـازی ایـده، اخـتـراع، طـرح صـنـعـتـی، روش هـای کـسـب و کـار و سـایـر نـوآوری هـا

    تجاری سازی نوآوری

مـا ایـنـجـایـیـم بـرای کـمـک بـه نـوآوری هـا و سـاخـت زنـدگـی بـهـتـر