ماموریت مرکز

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران ساخته شده است تا کمک به خلاقیت و نوآوری های شما برای زندگی بهتر عموم مردم جهان.

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران کمک می کند تا خالقان دانش و تکنولوژی های نو بتوانند مالکیت پروژه های خود را حفظ و حراست کنند. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران می کوشد تا راه را برای اجرایی شدن دانش و تکنولوژی های نو هموار سازد.

ماموریت ما این است ! ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد و توسعه دانش و تکنولوژی های نو و ارتباط مستقیم و بی واسطه بین نوآوری ها و منابع مالی و اجرایی بین المللی.