• کـلـیـنـیـک نـوآوری

  آمـوزش، مـدیـریـت، نـظـارت، طـراحـی و نـمـونـه سـازی، آزمـایـشـات، قـراردادهـا، نـقـل و انـتـقـالات و

  درخـواسـت خـدمـات
  کلینیک نوآوری
 • مـالـکـیـت هـــای فـــکـری

  ثـبـت داخـلـی و خـارجـی اخـتـراع، طـرح صـنـعـتـی، عـلائـم تـجـاری، نـشـان جـغـرافـیـایـی و سـایـر خـدمـات

  درخـواسـت خـدمـات
  مالکیت های فکری
 • تـجـــاری ســـازی نـوآوری

  تـجـاری سـازی ایـده، اخـتـراع، طـرح صـنـعـتـی، روش هـای کـسـب و کـار و سـایـر نـوآوری هـا

  درخـواسـت خـدمـات
  تجاری سازی نوآوری ها
 • پـیـشــنـهــادات ســرمـایـه گــذاری

  پـیـشـنـهـادات و فـرصـت هـای ویـژه سـرمـایـه گـذاری در صـنـایـع و خـدمـات انـحـصـاری

  درخـواسـت خـدمـات
  پیشنهادات سرمایه گذاری در نوآوری ها
 • تـوسـعـه صــنـایـع و خــدمــات

  بـا تـکـیـه بـر دانـش انـحـصـاری، تـوان عـلـمـی و بـهـره مـنـدی از نـیـروی انـسـانـی نـخـبـه

  درخـواسـت خـدمـات
  توسعه صنایع و خدمات

مـا ایـنـجـایـیـم بـرای کـمـک بـه نـوآوری هـا و سـاخـت زنـدگـی بـهـتـر

کـلـیـنـیـک نـوآوری

آموزش، مدیریت، نظارت، طراحی و نمونه سازی، آزمایشات، قراردادها، رهبری جلسات، نقل و انتقالات و سایر امور نوآوری خود را در داخل و خارج از کشور به ما بسپارید.

مـالـکـیـت هـای فـکـری

ثبت اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری، نشان جغرافیایی و سایر خدمات مالکیت های فکری خود را در داخل و خارج از کشور به شکل کاملا تضمینی به ما بسپارید.

تـجـاری سـازی نـوآوری

تجاری سازی ایده، اختراع، طرح صنعتی، روش های کسب و کار و سایر نوآوری های خود را در داخل و خارج از کشور به ما بسپارید.

تـوسـعـه صـنـایـع و خـدمـات

با تکیه بر دانش انحصاری، توان علمی و بهره مندی از نیروی انسانی نخبه و متخصص در داخل و خارج از کشور آماده ارائه خدمات، توسعه، بروز رسانی و حل مشکلات و موانع صنایع و خدمات هستیم.

انـجـمـن نـوآوری

دوستان خود را به اولین انجمن نوآوری ایران دعوت کنید و با افرادی که علاقه مند مباحثه با شما هستند بحث و تبادل نظر کنید.

تـاریـخـچـه مـرکـز

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران در سال 1383 با همکاری نخبگان و علاقه مندان رشد و توسعه تکنولوژی با مدیریت کاملا خصوصی و با سرمایه شخصی بنا نهاده شد. فعالیت این مرکز با ارائه خدمات مشاوره ای به شکل کاملا رایگان در زمینه پرورش ایده های منحصر بفرد، نمونه سازی نیمه صنعتی و صنعتی، حفظ حقوق مالکیت های فکری و غیره … شروع شد. پس از گذشت سال ها فعالیت و ایجاد تعامل با موسسات، شرکت ها، کارخانجات، حامیان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی حوزه فعالیت این مرکز به سطح بین المللی ارتقاء یافت.

مـامـوریـت مـرکـز

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران ساخته شده است تا کمک به خلاقیت و نوآوری های شما برای زندگی بهتر عموم مردم جهان. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران کمک می کند تا خالقان دانش و تکنولوژی های نو بتوانند مالکیت پروژه های خود را حفظ و حراست کنند. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران می کوشد تا راه را برای اجرایی شدن دانش و تکنولوژی های نو هموار سازد. ماموریت ما این است! ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد و توسعه دانش و تکنولوژی های نو و ارتباط مستقیم و بی واسطه بین نوآوری ها و منابع مالی بین المللی.

تـیـم مـرکـز

تیم مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران متشکل از بهترین محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی و فنی ایران است. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران یک مرجع غیر انتفاعی و مستقل است که با پشتوانه علمی و فنی و حمایت علاقه مندان و فعالان عرصه علم و تکنولوژی از سراسر جهان می کوشد تا راه را برای رشد و توسعه طرح و پروژه های نو و انحصاری با استفاده از منابع مالی مردمی هموار سازد. با ما همراه باشید! و یکی از اعضای تیم مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران باشید.

جـامـعـه مـرکـز

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران یک جامعه بزرگ جهانی از نخبگان و صاحب نظران دانش و تکنولوژی های نو است. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران با منابع علمی و فنی خود از آیندگان حمایت خواهد کرد. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران یک مرجع مطمئن است که به شما کمک می کند با افرادی که شما را درک می کنند کار کنید. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران بستر مناسبی است که حامیان، سرمایه گذاران، خالقان، صاحبان و علاقه مندان به نوآوری ها را از سراسر جهان در کنارهم جمع می کند.

اخـبـار مـرکـز را از دسـت نـدهـیـد.
قـانـون عـلـت و مـعـلـول

هر چیز به دلیلی رخ میدهد، برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی، علت یا علت های بخصوصی وجود دارد. چه از آن ها اطلاع داشته باشید، چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هرکاری را بخواهید، می توانید انجام دهید. به شرط آنکه تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید.

ایـده بـکـر
پـرورش ایـده
حـفـظ مـالـکـیـت
اسـتـفـاده از زمـان
مـوفـقـیـت